Shanghai Streetscapes

9/27/02 - 9/30/02092702_shanghai 011.jpg

092702_shanghai 089.jpg

092802_shanghai 007.jpg

092802_shanghai 009.jpg

092802_shanghai 010.jpg

092802_shanghai 017.jpg

092802_shanghai 021.jpg

092802_shanghai 028.jpg

092802_shanghai 029.jpg

092802_shanghai 031.jpg

092802_shanghai 035.jpg

092802_shanghai 038.jpg

092802_shanghai 040.jpg

092802_shanghai 045.jpg

092802_shanghai 063.jpg

092802_shanghai 065.jpg

092802_shanghai 096.jpg

092802_shanghai 119.jpg

092802_shanghai 120.jpg

092802_shanghai 125.jpg

092802_shanghai 142.jpg

092802_shanghai 147.jpg

092802_shanghai 284.jpg

092802_shanghai 299.jpg

092802_shanghai 301.jpg

092802_shanghai 302.jpg

092802_shanghai 304.jpg

092802_shanghai 305.jpg

092802_shanghai 309.jpg

092802_shanghai 324.jpg

092802_shanghai 357.jpg

092902_shanghai 339.jpg

093002_shanghai 015.jpg

093002_shanghai 024.jpg

093002_shanghai 029.jpg

093002_shanghai 034.jpg

093002_shanghai 035.jpg

093002_shanghai 043.jpg

093002_shanghai 046.jpg

093002_shanghai 072.jpg

093002_shanghai 081.jpg

093002_shanghai 085.jpg

093002_shanghai 137.jpg

093002_shanghai 258.jpg

093002_shanghai 259.jpg