Shanghai Buildings 1920s - 1930s

9/27/02 - 9/30/02092802_shanghai 001.jpg

092802_shanghai 002.jpg

092802_shanghai 005.jpg

092802_shanghai 006.jpg

092802_shanghai 008.jpg

092802_shanghai 012.jpg

092802_shanghai 015.jpg

092802_shanghai 030.jpg

092802_shanghai 032.jpg

092802_shanghai 046.jpg

092802_shanghai 057.jpg

092802_shanghai 074.jpg

092802_shanghai 088.jpg

092802_shanghai 089.jpg

092802_shanghai 197.jpg

092802_shanghai 255.jpg

092802_shanghai 256.jpg

092802_shanghai 260.jpg

092802_shanghai 267.jpg

092802_shanghai 268.jpg

092802_shanghai 269.jpg

092802_shanghai 270.jpg

092802_shanghai 306.jpg

092802_shanghai 307.jpg

092802_shanghai 308.jpg

092802_shanghai 310.jpg

092802_shanghai 311.jpg

092802_shanghai 312.jpg

092802_shanghai 313.jpg

092802_shanghai 314.jpg

092802_shanghai 320.jpg

092802_shanghai 321.jpg

092802_shanghai 323.jpg

092802_shanghai 325.jpg

092802_shanghai 326.jpg

092802_shanghai 327.jpg

092802_shanghai 329.jpg

092802_shanghai 330.jpg

092802_shanghai 331.jpg

092802_shanghai 333.jpg

092802_shanghai 334.jpg

092802_shanghai 335.jpg

092802_shanghai 336.jpg

092802_shanghai 337.jpg

092802_shanghai 338.jpg

092802_shanghai 339.jpg

092802_shanghai 340.jpg

092802_shanghai 341.jpg

092802_shanghai 342.jpg

092802_shanghai 343.jpg

092802_shanghai 345.jpg

092802_shanghai 348.jpg

092802_shanghai 349.jpg

092802_shanghai 350.jpg

092802_shanghai 351.jpg

092802_shanghai 354.jpg

092902_shanghai 008.jpg

092902_shanghai 033.jpg

093002_shanghai 019.jpg

093002_shanghai 020.jpg

093002_shanghai 073.jpg

093002_shanghai 074.jpg

093002_shanghai 075.jpg

093002_shanghai 076.jpg

093002_shanghai 077.jpg

093002_shanghai 078.jpg

093002_shanghai 082.jpg

093002_shanghai 083.jpg

093002_shanghai 084.jpg

093002_shanghai 087.jpg

093002_shanghai 091.jpg

093002_shanghai 094.jpg

093002_shanghai 099.jpg

093002_shanghai 107.jpg

093002_shanghai 108.jpg

093002_shanghai 109.jpg

093002_shanghai 110.jpg

093002_shanghai 111.jpg

093002_shanghai 112.jpg

093002_shanghai 113.jpg

093002_shanghai 114.jpg

093002_shanghai 116.jpg

093002_shanghai 124.jpg

093002_shanghai 127.jpg

093002_shanghai 128.jpg

093002_shanghai 129.jpg

093002_shanghai 130.jpg

093002_shanghai 131.jpg

093002_shanghai 132.jpg

093002_shanghai 133.jpg

093002_shanghai 134.jpg

093002_shanghai 135.jpg

093002_shanghai 136.jpg

093002_shanghai 139.jpg

093002_shanghai 140.jpg

093002_shanghai 141.jpg

093002_shanghai 142.jpg

093002_shanghai 145.jpg

093002_shanghai 150.jpg

093002_shanghai 253.jpg

093002_shanghai 254.jpg

093002_shanghai 255.jpg

093002_shanghai 256.jpg