Historical House

Chinese Venice

9/29/02


092902_shanghai 104.jpg

092902_shanghai 105.jpg

092902_shanghai 106.jpg

092902_shanghai 107.jpg

092902_shanghai 108.jpg

092902_shanghai 109.jpg

092902_shanghai 110.jpg

092902_shanghai 111.jpg

092902_shanghai 112.jpg

092902_shanghai 113.jpg

092902_shanghai 199.jpg

092902_shanghai 200.jpg

092902_shanghai 201.jpg

092902_shanghai 202.jpg

092902_shanghai 203.jpg

092902_shanghai 204.jpg

092902_shanghai 205.jpg

092902_shanghai 206.jpg

092902_shanghai 207.jpg

092902_shanghai 209.jpg

092902_shanghai 210.jpg